قیمت درب ضد سرقت + فروش ارزان کارخانه

مدل دربقیمت (تومان)کف چهارچوب (سانتی متر)ورقنوع چهارچوبرنگرویه نمارویه پشتقفلرنگ یراقرزتدستگیرهچشمیدرکوب

تابان
14000000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردوروکش چوب گردو cncکاله ترکیهزیتونیفولادیگلبرگیواید
آرسام 13.900.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهگردو / شیشهروکش چوب گردو cncکاله ترکیهمشکیفولادیمشکیواید
آرسام پلاس14500000181.25طرح ترکمشکی سمبادهگردو / شیشهروکش چوب گردو cncکاله ترکیهمشکیفولادیمخفیواید
دو قاب الماسه13.900.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردوروکش چوب گردو cncکاله ترکیهزیتونیفولادیآنتیک زیتونیوایدگرد
تک قاب الماسه13.900.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردوروکش چوب گردو cncکاله ترکیهزیتونیفولادیاسپیرالوایدگرد
ونوس الماسه13.900.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردوروکش چوب گردو cncکاله ترکیهطلاییفولادیهایکووایدگرد
رستا گردو جناغی15.000.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردو جناغیcncگردو طرح نماکاله ترکیهزیتونیفولادیلوکس اسپیرالواید
رستا بلوط جناغی14.900.000181.25معمولیقهوه ای چرمیبلوط جناغیروکش بلوط cncکاله ترکیهزیتونیفولادیآنتیکواید
لیا گردو جناغی15.200.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردو جناغیcncگردو طرح نماکاله ترکیهزیتونیفولادیگلبرگیواید
لیا بلوط جناغی15.000.000181.25معمولیقهوه ای چرمیبلوط جناغیبلوط طرح سی ان سیکاله ترکیهزیتونیفولادیگلبرگیواید
لیا وایت واش16.100.000181.25معمولیسفید چرمیبلوط وایت واشبلوط وایت واش cncکاله ترکیهطلاییفولادیگلبرگیواید
رستا وایت واش16.100.000181.25معمولیسفید چرمیبلوط وایت واشبلوط وایت واش cncکاله ترکیهطلاییفولادیگلبرگیواید
بارمان16.200.000181.25معمولیقهوه ای چرمیبلوط مازولبلوط سی ان سیکاله ترکیهزیتونیفولادیآنتیکواید
رایان15.800.000181.25معمولیمشکی سمبادهراشراش سی ان سیکاله ترکیهکرومفولادی120 استیلواید
نوا14.900.000181.25معمولیمشکی سمبادهطوسی/لمینوکس سنگطوسی سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
ریوا15.500.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهطوسی / شیشهطوسی سی ان اسیکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
گلوریا14.900.000181.25معمولیقهوه ای چرمیبلوط برجستهبلوط سی ان سیکاله ترکیهزیتونیفولادیاسپیرالوایدگرد
آرسام ترمو IR-2516.200.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهترمو ایرانیسی ان سی آریا راشکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
آرسام ترمو IR-6017.200.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهترمو ایرانیسی ان سی آریا راشکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
آرسام ترمو F-2517.400.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهترمو فنلاندسی ان سی آریا راشکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
آرسام ترمو F-6018.400.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهترمو فنلاندسی ان سی آریا راشکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
آریا ترمو IR-1616.400.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهترمو ایرانیسی ان سی آریا راشکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
آریا ترمو F-2518.100.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهترمو فنلاندسی ان سی آریا راشکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
سپند ترمو F-2518.000.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهترمو فنلاندسی ان سی آریا راشکاله ترکیهمشکیفولادی180 استیلواید
لیان14.800.000181.25معمولیطوسی سمبادهبلوط/طوسیطوسی سی ان سیکاله ترکیهطوسیفولادی120 مشکیواید
آراد14.200.000181.25معمولیقهوه ای چرمیراشراش سی ان سیکاله ترکیهزیتونیفولادیآنتیکوایدگرد
لیام19.000.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردوگردو سی ان سیکاله ترکیهزیتونیفولادیلوکس پیچی
تاوریژ گلس19.000.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردوگردو سی ان سیکاله ترکیهزیتونیفولادیلوکس پیچی
سارای19.000.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردوگردو سی ان سیکاله ترکیهزیتونیفولادیلوکس پیچیوایدآنتیک
رامونا16.0000000181.25معمولیسفید چرمیسفیدسفید سی ان سیکاله ترکیهطلاییفولادیلوکس پیچیواید
آوا ترمو فنلاند21.000.000181.25چهارچوب آوامشکی سمبادهترمو فنلاندآذین گردو سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادیدستگیره آواواید
برزین17.000.000181.25معمولیقهوه ای چرمیبلوط/مازولبلوط سی ان سیکاله ترکیهزیتونیفولادیآنتیکوایدگرد
تاوریژ21.000.000181.25معمولیقهوه ای چرمیراشراش سی ان سیکاله ترکیهزیتونیفولادیلوکس پیچیوایدآنتیک
آدرینا16.000.000181.25معمولیطوسی سمبادهبلوطآدرینا سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادیتسمه ایوایدآنتیک
آتنا18.000.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردو / هایگلاسهایگلاسکاله ترکیهمشکیفولادیتسمه ایواید
مهسان13.000.000181.25معمولیطوسی سمبادهطوسیمهسان سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادی120 استیلواید
دنا13.000.000181.25معمولیطوسی سمبادهطوسیسی ان سی مشابه نماکاله ترکیهمشکیفولادی120 استیلواید
آئین13.300.000181.25معمولیمشکی سمبادهگردوآذین گردو سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادی120 استیلواید
دلینا13.300.000181.25معمولیقهوه ای چرمیگردو سی ان سیسی ان سی مشابه نماکاله ترکیهمشکیفولادیتسمه ایواید
سانا13.300.000181.25معمولیمشکی سمبادهگردوسانا گردو سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
راسا13.300.000181.25معمولیمشکی سمبادهبلوطراسا بلوط سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
ریما13.300.000181.25معمولیمشکی سمبادهگردوریما گردو سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
آریا گردو13.000.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهگردوآریا گردو سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
کاوان14.800.000181.25معمولیمشکی سمبادهبلوط / شیشهکاون سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
کایا15.300.000181.25معمولیمشکی سمبادهبلوط / کامپوزیتکایا سی ان سیکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
مهراد16.800.000181.25طرح ترکطوسی سمبادهالوار بلوط 16 میل / طوسیسی ان سی مشابه نماکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
اروند14.800.000181.25معمولیطوسی سمبادهگردو / طوسیسی ان سی مشابه نماکاله ترکیهمشکیفولادی120 مشکیواید
راوین14.800.000181.25معمولیطوسی سمبادهطوسی / گردوسی ان سی مشابه نماکاله ترکیهکرومفولادیتسمه ایواید
یلدا گردو14.900.000181.25معمولیمشکی سمبادهکامپوزیت / گردوکامپوزیتکاله ترکیهمشکیفولادیمشکی گردوواید
یلدا ترمو14.900.000181.25معمولیمشکی سمبادهکامپوزیت / ترموکامپوزیتکاله ترکیهمشکیفولادیمشکی ترموواید
مانیا14.900.000181.25معمولیمشکی سمبادههایگلاس سوپر ماتهایگلاس سوپر ماتکاله ترکیهکرومفولادی180 استیلواید
اسلب25.000.000181.25طرح ترکمشکی سمبادهاسلبهایگلاس طرح سنگکاله ترکیهمشکیفولادی180 مشکیواید
روتین
کسری10.500.000181معمولیقهوه ای چرمیراش / شیشه نماراش cncکاله ترکیهزیتونیسادهآنتیکمعمولی
ونی گلس10.400.000181معمولیقهوه ای چرمیراش / شیشه نماراش cncکاله ترکیهکرومسادهمشعلیمعمولی
دیبا10.200.000181معمولیقهوه ای چرمیراش برجستهراش cncکاله ترکیهزیتونیسادهآنتیکمعمولیآنتیک
سه قاب برجسته10.200.000181معمولیقهوه ای چرمیراش برجستهراش cncکاله ترکیهزیتونیسادهعثمانیمعمولیشاخدار
ونوس10.200.000181معمولیقهوه ای چرمیراش برجستهراش cncکاله ترکیهکرومسادهمشعلیمعمولیشاخدار
آبنوس10.200.000181معمولیقهوه ای چرمیراش برجستهراش cncکاله ترکیهکرومسادهمشعلیمعمولیشاخدار
کرکره ای10.400.000181معمولیقهوه ای چرمیراش برجستهراش طرح نما سی ان سیکاله ترکیهزیتونیسادهآنتیکمعمولیآنتیک
مونام10.400.000181معمولیسفید چرمیسفید طلاییسفید سی ان سیکاله ترکیهطلاییسادهعثمانیمعمولیشاخدار
لوتوس10.300.000181معمولیقهوه ای چرمیراش برجستهراش سی ان سیکاله ترکیهزیتونیسادهآنتیکمعمولیآنتیک
سپند هایگلس10.600.000181طرح ترکمشکی سمبادههایگلاس + ناودانهایگلاسکاله ترکیهمشکیسادهمشعلیمعمولی
رویه فلز10.800.000181معمولیقهوه ای چرمیفلزراش سی ان سیکاله ترکیهکرومسادهمشعلیمعمولی
اکونومی
لامینوکس ونوس7.000.000141معمولیقهوه ای چرمیلمینوکس سی ان سیلمینوکس سی ان سیتیپ ترککرومسادهمشعلیمعمولیشاخدار
لامینوکس ماهور7.500.000141معمولیقهوه ای چرمیلمینوکس سی ان سیلمینوکس سی ان سیتیپ ترکمشکیساده120 مشکیمعمولیشاخدار
لامینوکس ماهور6.500.000141معمولیقهوه ای چرمیلمینوکس سی ان سیلمینوکس سی ان سیتیپ ترکمشکیساده120 مشکیمعمولی
لامینوکس بیسکویتی6.800.000141معمولیقهوه ای چرمیلمینوکس سی ان سیلمینوکس سی ان سیتیپ ترکمشکیسادهعثمانیمعمولیشاخدار
لمینوکس آریا7.000.000141معمولیقهوه ای چرمیلمینوکس سی ان سیلمینوکس سی ان سیتیپ ترکمشکیساده120 مشکیمعمولی
لمینوکس آئین7.000.000141معمولیقهوه ای چرمیلمینوکس سی ان سیلمینوکس سی ان سیتیپ ترکمشکیساده120 مشکیمعمولی
PVC سی ان سی7.000.000141معمولیقهوه ای چرمیCNC / PVCCNC / PVCتیپ ترککرومسادهمشعلیمعمولیشاخدار
ونوس پی وی سی برجسته 7.200.000141معمولیقهوه ای چرمیPVC برجستهCNC / PVCتیپ ترککرومسادهمشعلیمعمولیشاخدار
بیسکویتی سی ان سی8.400.000141معمولیقهوه ای چرمیراش سی ان سیراش سی ان سیتیپ ترککرومسادهعثمانیمعمولیشاخدار
سه قاب سی ان سی8.500.000141معمولیقهوه ای چرمیراش سی ان سیراش سی ان سیتیپ ترککرومسادهعثمانیمعمولیشاخدار
لوزی سی ان سی8.500.000141معمولیقهوه ای چرمیراش سی ان سیراش سی ان سیتیپ ترککرومسادهعثمانیمعمولیشاخدار
ونوس CNC8.500.000141معمولیقهوه ای چرمیراش سی ان سیراش سی ان سیتیپ ترککرومسادهعثمانیمعمولیشاخدار
درب های ضد سرقت لوکس
قیمت درب ضد سرقت در همدان
پخش درب ضد سرقت روکش چوبی
درب ضد سرقت بلوط
خرید درب ضد سرقت از کارخانه
درب ضد سرقت ترک ارزانتر از دیجی کالا
درب ضد سرقت در تهران قیمت کارخانه تولید کننده
درب ضد سرقت از کجا بخرم؟
انواع درب ضد سرقت شهرک صنعتی تهران
درب ضد سرقت روکش چوب گردو
نمایندگی فروش درب ضد سرقت در تهران
انواع درب ضد سرقت بلوط
درب لامینوکس لوکس
انواع درب ضد سرقت ایرانی
درب لامینوکس برای ساختمان
خرید انواع درب ضد سرقت لوکس
درب های ضد سرقت ارزان قیمت و لوکس
تولید درب ضد سرقت شهرک صنعتی تهران
خرید درب ضد سرقت از کارخانه
پخش درب ضد سرقت
خرید درب ضد سرقت تولیدی تهران
درب ضد سرقت مدرن
درب لامینوکس در کارخانه تهران
انواع درب ضد سرقت مدرن و لوکس
زیبا ترین درب لامینوکس لوکس
درب ضد سرقت روکش چوب طبیعی
درب ضد سرقت رویه فلز در شیراز
درب ساختمان لابی در تهران و کرج
درب ضد سرقت لابی ارزان
درب ورودی ساختمان قیمت ارزان
انواع درب لوکس و ارزان وروردی ساختمان
بهترین درب ضد سرقت لابی
انواع درب لوکس و ارزان وروردی ساختمان
بهترین درب ضد سرقت لابی
درب ضد سرقت رویه فلز در شیراز
درب ساختمان لابی در تهران و کرج
درب ضد سرقت ارزان قیمت
درب ضد سرقت سفید
نمایندگی فروش درب ضد سرقت در تهران
درب رویه فلز مدرن

قیمت درب ضد سرقت با فروش ارزان کارخانه در تهران، شیراز، کرج، اصفهان، مشهد، سمنان، بندرعباس، بوشهر، تبریز و سراسر استان های ایران عرضه می شود. ارزان ترین نرخ انواع مدل درب ضد سرقت را این مرجع تهیه نمایید.

مکانیزم ساخت درب های ضد سرقت چگونه است؟

درب‌های ضد سرقت اغلب از مکانیزم‌ها و طراحی‌های خاصی برخوردارند که امنیت بیشتری را فراهم می‌کنند. در زیر چندین مکانیزم و طراحی رایج در درب‌های ضد سرقت را بررسی می‌کنیم:

1. ضخامت و جنس مواد: درب‌های ضد سرقت از مواد مقاومی مانند فولاد، آهن، یا آلومینیوم با ضخامت بالا ساخته می‌شوند تا مقاومت فیزیکی بیشتری در برابر تلاش‌های نفوذ داشته باشند.

2. قفل‌ها و سیستم‌های قفل‌بندی پیشرفته: این درب‌ها معمولاً دارای سیستم‌های قفل‌بندی پیچیده هستند که شامل قفل‌های چندین نقطه‌ای، قفل‌های الکترونیکی، یا حتی اسکلت‌های بیولتینگ می‌شوند که باعث افزایش امنیت می‌شوند.

3. پنجره‌های مقاوم: برخی از درب‌های ضد سرقت دارای پنجره‌های مقاوم به‌ویژه از جنس شیشه‌های مقاوم به شکلی خاص هستند که مانع ورود نیروهای خارجی می‌شوند.

4. موانع ضد حریق: برخی از درب‌های ضد سرقت همزمان با مقاومت در برابر نفوذ، دارای ویژگی‌هایی برای مقاومت در برابر حریق هستند که ممکن است شامل مواد عایق حرارتی باشد.

5. طراحی بدون سرنگونی: این درب‌ها با طراحی خاصی که مقاومت بالایی در برابر تلاش‌های خرابی و سرنگونی دارند ساخته می‌شوند.

6. تقویت‌کننده‌های محکمتر: برخی از درب‌های ضد سرقت دارای تقویت‌کننده‌های محکمتر در نقاطی مانند قسمت‌های گوشه‌ای یا لبه‌ها هستند تا در برابر ضربه‌های شدید مقاومت بیشتری داشته باشند.

همچنین، برای افزایش امنیت درب‌های ضد سرقت، استانداردهای مختلفی وجود دارد که توسط سازمان‌های مختلفی مانند ASTM International یا UL (Underwriters Laboratories) تعیین شده‌اند و تولیدکنندگان معمولاً این استانداردها را رعایت می‌کنند تا کیفیت و عملکرد درب‌هایشان را تضمین کنند.

مراحل نصب درب ضد سرقت چگونه است؟

نصب درب‌های ضد سرقت مرحله به مرحله و بسته به نوع و ابعاد درب و همچنین محل نصب آن انجام می‌شود. در زیر یک روش معمول برای نصب درب‌های ضد سرقت را توضیح می‌دهیم:

۱. انتخاب مکان:

– ابتدا باید مکان مناسب برای نصب درب را انتخاب کنید. این مکان باید از نظر امنیتی مناسب باشد و درب‌ها به‌طور کامل در این مکان جایگذاری شوند.

۲. اندازه‌گیری:

– اندازه‌گیری دقیق ابعاد درب و فضای موجود برای نصب بسیار مهم است. برای اندازه‌گیری صحیح، از ابزارهای اندازه‌گیری مانند متر چرخشی استفاده کنید.

۳. تهیه بازوها و قاب‌ها:

– بسته به نوع و ساختار درب، بازوها و قاب‌های مناسب را باید تهیه کنید. این قسمت‌ها به عنوان اجزای حامل برای درب وظیفه دارند.

۴. نصب قاب:

– قبل از نصب درب، قاب باید به دیوار یا ساختمان متصل شود. برای این کار، معمولاً از پیچ و مهره استفاده می‌شود. مطمئن شوید که قاب به صورت محکم متصل شود.

۵. نصب درب:

– پس از نصب قاب، درب به صورت دقیق و محکم درون قاب قرار می‌گیرد. معمولاً با استفاده از مهره‌ها و پیچ‌های مناسب، درب به قاب متصل می‌شود.

۶. تنظیمات نهایی:

– پس از نصب درب، باید تنظیمات نهایی را انجام دهید. این شامل تنظیم درب به طوری که به‌طور صحیح بسته شود، و تضمین اینکه همه قفل‌ها و مکانیزم‌های امنیتی به درستی کار می‌کنند می‌شود.

۷. آزمایش:

– در نهایت، پس از نصب درب، باید آن را آزمایش کنید تا اطمینان حاصل شود که به‌طور صحیح کار می‌کند. این شامل باز و بسته کردن درب، اطمینان از قفل شدن صحیح آن و همچنین بررسی امنیت درب می‌شود.

با انجام این مراحل، درب ضد سرقت به طور صحیح نصب خواهد شد و امنیت مکان مورد نظر را تضمین خواهد کرد. توجه داشته باشید که بهتر است نصب درب‌های ضد سرقت را به توسعه‌دهندگان متخصص و مجرب بسپارید تا از نصب صحیح و کارکرد امن آنها اطمینان حاصل شود. جهت معرفی نصاب های مجرب با پشتیبانی سایت آبگون تماس حاصل نمایید.

موارد کاربرد های درب ضد سرقت جدید و مدرن

درب‌های ضد سرقت به عنوان یکی از ابزارهای مهم امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در انواع مختلف محیط‌ها و مکان‌ها به کار می‌روند. در زیر تعدادی از کاربردهای اصلی درب‌های ضد سرقت را توضیح می‌دهم:

۱. منازل و واحدهای مسکونی:

– یکی از کاربردهای اصلی درب‌های ضد سرقت در منازل و واحدهای مسکونی است. این درب‌ها امنیت محیط زندگی را افزایش می‌دهند و مانع از ورود سارقان به داخل منزل می‌شوند.

۲. ادارات و محیط‌های تجاری:

– درب‌های ضد سرقت نیز در محیط‌های اداری و تجاری به عنوان یکی از موارد اساسی امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این درب‌ها از دفاتر، فروشگاه‌ها، بانک‌ها، و ساختمان‌های تجاری دیگر را در برابر سرقت و تلاش‌های نفوذ محافظت می‌کنند.

۳. صنایع و کارخانجات:

– در محیط‌های صنعتی و کارخانجات، امنیت بسیار مهم است. درب‌های ضد سرقت در این محیط‌ها به منظور محافظت از دارایی‌ها، تجهیزات، و فعالیت‌های صنعتی استفاده می‌شوند.

۴. محل‌های عمومی:

– درب‌های ضد سرقت ممکن است در محل‌های عمومی مانند هتل‌ها، بیمارستان‌ها، ورودی‌های ساختمان‌های دولتی و عمومی، ورودی‌های ایستگاه‌های راه‌آهن، فرودگاه‌ها و سایر مکان‌های عمومی نصب شوند تا امنیت مکان را تضمین کنند و از ورود غیرمجاز به داخل مکان جلوگیری کنند.

۵. مخازن و انبارها:

– درب‌های ضد سرقت به عنوان ورودی اصلی مخازن، انبارها و اماکن ذخیره‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا از سرقت و دسترسی غیرمجاز به مواد و اجناس ذخیره شده درون آنها جلوگیری کنند.

در کل، درب‌های ضد سرقت در هر مکانی که امنیت اهمیت دارد مورد استفاده قرار می‌گیرند و نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت محیط ایفا می‌کنند.

عوامل تاثیر گذار در قیمت درب ضد سرقت

قیمت درب‌های ضد سرقت تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که در زیر به برخی از این عوامل اشاره می‌کنم:

۱. جنس و کیفیت مواد:

– نوع و کیفیت مواد استفاده شده در ساخت درب ضد سرقت از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت آنهاست. معمولاً درب‌های ساخته شده از مواد با کیفیت بالا مانند فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم با قابلیت مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی قیمت بالاتری دارند.

۲. ضخامت درب:

– ضخامت درب نیز تأثیر زیادی بر قیمت دارد. درب‌های ضد سرقت با ضخامت بیشتر معمولاً قیمت بالاتری دارند زیرا مقاومت فیزیکی و ایمنی بیشتری را ارائه می‌دهند.

۳. سطح و پوشش:

– سطح و پوشش درب نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت داشته باشد. درب‌هایی که با پوشش‌های مقاوم به شکلی خاص روی آنها پوشانده شده‌اند، معمولاً قیمت بالاتری دارند.

۴. مکانیزم قفل‌بندی:

– نوع و پیچیدگی مکانیزم قفل‌بندی نیز تأثیر زیادی بر قیمت درب ضد سرقت دارد. قفل‌ها و سیستم‌های قفل‌بندی پیشرفته‌تر معمولاً قیمت بالاتری دارند زیرا امنیت بیشتری را فراهم می‌کنند.

۵. استانداردها و گواهینامه‌ها:

– استانداردها و گواهینامه‌هایی که درب ضد سرقت دارای آنها باشد نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت داشته باشد. درب‌هایی که استانداردها و گواهینامه‌های امنیتی بیشتری داشته باشند معمولاً قیمت بالاتری دارند.

۶. طراحی و زیبایی:

– طراحی و زیبایی درب نیز می‌تواند تأثیر گذار باشد. درب‌هایی که طراحی زیبا و متناسب با محیط نصب دارند ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند.

۷. ابعاد و اندازه:

– ابعاد و اندازه درب نیز تأثیر زیادی بر قیمت دارند. درب‌های بزرگتر معمولاً قیمت بالاتری دارند زیرا نیاز به استفاده از مواد بیشتری دارند.

به طور کلی، قیمت درب‌های ضد سرقت به شدت وابسته به این عوامل است و ممکن است تفاوت‌های زیادی داشته باشد.

چگونه درب ضد سرقت ارزان تر از دیجی کالا از کارخانه خرید کنیم؟

خرید درب ضد سرقت از کارخانه به صورت مستقیم می‌تواند برای خریداران بسیاری مزایا و فواید داشته باشد:

۱. قیمت مناسب‌تر:

– خرید مستقیم از کارخانه معمولاً به دلیل حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های واسطه‌گری قیمت مناسب‌تری را برای خریداران فراهم می‌کند. این امر می‌تواند در برابر خرید از فروشگاه‌ها یا نمایندگی‌های میانی مزیت قابل توجهی باشد.

۲. انتخاب گسترده‌تر:

– با خرید مستقیم از کارخانه، اغلب به انتخاب گسترده‌تری از مدل‌ها، ابعاد و ویژگی‌ها دسترسی دارید. این به شما امکان می‌دهد تا درب مورد نظر خود را با توجه به نیازهای خاص خود انتخاب کنید.

۳. کیفیت بالاتر:

– کارخانه‌های تولیدکننده درب ضد سرقت معمولاً در تلاش هستند که محصولات با کیفیت بالا و استانداردهای امنیتی را ارائه دهند. بنابراین، خرید از کارخانه می‌تواند به شما اطمینان از کیفیت بالاتر و استفاده از مواد با کیفیت مناسب را بدهد.

۴. خدمات پس از فروش:

– بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده، خدمات پس از فروش متنوعی مانند نصب، تعمیر و خدمات مشاوره فنی ارائه می‌دهند. با خرید مستقیم از کارخانه، ممکن است به این خدمات با قیمتی مناسب‌تر دسترسی داشته باشید.

۵. تطبیق سفارشی:

– خرید مستقیم از کارخانه به شما امکان می‌دهد تا درب‌های خود را بر اساس نیازها و سلیقه‌های خود سفارشی سازی کنید. این امر به شما این امکان را می‌دهد تا درب با ویژگی‌ها و طراحی دقیق مورد نظر خود را داشته باشید.

جهت خرید انواع درب ضد سرقت با قیمت ارزان کارخانه با کارشناسان پشتیبانی ارتباط حاصل نمایید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 4.3]
چت با کارشناسان پشتیبانی
ارسال به واتساپ پشتیبانی